Skip to main content
0

Regulamin sklepu internetowego Juliee Beauty

1.Preambuła

Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  prawa i obowiązki  korzystania ze sklepu internetowego julitadyszkiewicz.pl oraz zasady jego funkcjonowania.

2.Postanowienia ogólne
1.Sklep prowadzony jest przez Juliee Beauty Sp. z o.o. ul. Południowa 46, 05-807 Żółwin, posiadający NIP: 5342664125, zwany dalej “Administratorem”.
2.Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – www.julieebeauty.pl e-mail – biuro@julieebeauty.pl.
3.Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Nadzwyczajnie powinna zapoznać się z jego Regulaminem

3.Definicje
1.Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
2.Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.julieebeauty.pl, prowadzący sprzedaż produktów na odległość.
3.Klient –każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.
4.Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
5.Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6.Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
7.Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
8.Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz nabywania w nim produktów.
9.Rejestracja – dobrowolne  podanie danych przez klienta sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego sklepu.
10.Konto – usługa elektroniczna z przypisanym login i hasłem, w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.
11.Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej email, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym.

4.Wymogi techniczne
1.W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe  Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

  • aktywne łącze internetowe;
  • włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java;
  • aktywny adres poczty elektronicznej

2.Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

5.Zasady dokonywania zakupów

1.Klient może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu poprzez swoje konto jak również nie posiadając konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.
2.Podane ceny są cenami w polskich złotych i zawierają podatek VAT 23%
3.W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
4.Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do poprawnego złożenia zamówienia.
5.Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia poprzez kliknięcie „kupuję i płacę”jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży.
6.Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta.
7.W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
8.Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy

6.Warunki płatności

1.Klient ma do dyspozycji następujące formy płatności:
1.1. Płatność gotówką za pobraniem u kuriera przy odbiorze przesyłki.
1.2. Płatność za pomocą systemu szybkich płatności: Payu
2.W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy odbiorze.
3.Termin  na wykonanie płatności wynosi 24 godziny od czasu otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep. Po niedokonaniu płatności zamówienie zostaje anulowane.

7.Warunki i termin dostawy zamówienia

1.W przypadku wyboru płatności za pobraniem zamówienia zostaje przekierowane do realizacji po chwili jego złożenia.
2.W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą zamówienie zostanie przekazane do realizacji po chwili uznania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
3.Termin realizacji zamówień wynosi od 1 do 5 dni roboczych.
4.Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Paczkomatów InPost i Kuriera InPost.
5.Koszty przesyłki zostały określone w zakładce Wysyłka. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.
6.Nie ma możliwości odbioru osobistego zakupów dokonywanych w sklepie internetowym.
7.Potwierdzenie dokonania zakupu w formie faktury bądź paragonu jest przesyłane na podany przez klienta adres email w formie elektronicznej.
8.Maksymalny termin dostawy według ustawy o prawach konsumenta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić od umowy.

8.Reklamacje

1.W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
2.Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć klientowi produkt wolny od wad.
3.Wszelkie reklamacje i zwroty dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres biuro@julieebeauty.pl.
4.Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nienaruszonym na adres: Juliee Beauty Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością ul południowa 46, 05-807 Żółwin wraz z potwierdzeniem sprzedaży.
5.Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest potwierdzenie sprzedaży lub faktura.
6.Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji jest przesłane zgłoszenie na adres mailowy wskazany powyżej oraz potwierdzenie sprzedaży lub faktura. Nie zastosowanie się do powyższych może skutkować opóźnieniem procesu reklamacyjnego.
7.Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

8.Odstąpienie od umowy

1.Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres  biuro@julieebeauty.pl
2.W przypadku odstąpienia od umowy Klient odpowiada materialnie jedynie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności.
3.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące  koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w  ramach dostawy towarów  dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta  o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
4.Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
5.Produkty z dodatkową personalizacją, którą wybrał klient   nie podlegają zwrotowi.
6.Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

9.Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1.Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będącymi konsumentami.
2.W przypadku Klientów nie będącymi konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, a także wymagać przedpłaty w całości bądź części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

10.Dane osobowe i pliki cookies

1.Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2.Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu jego zgody.
3.Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w najlepszy możliwy sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
4.Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
5.Sprzedawca przechowuje piliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego.
6.Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. W takiej sytuacji, korzystanie ze sklepu internetowego przez Klienta może być utrudnione.
7.Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

11.Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2.Aktualny Regulamin sklepu internetowego jest publikowany na stronie www.julieebeauty.pl oraz na każde żądanie Klienta może być dostarczony drogą elektroniczną na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres email.
3.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży.